Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie

Úvod

Pri vstupe na naše webové stránky budete požiadaní o súhlas s používaním súborov cookie, ktoré sú opísané nižšie. Analytické a funkčné súbory cookie (ako sú definované nižšie) nebudú zhromažďované, kým neposkytnete súhlas kliknutím na položku „Súhlasím“.

Kontaktné údaje

S ohľadom na ochranu osobných údajov používateľov internetových stránok vrátane práva na súkromie a informované rozhodnutie týkajúce sa zhromažďovania údajov prostredníctvom súborov cookie, spoločnosť PEPCO Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave, Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 84895/B, IČO: 468 68 674, DIČ: 2023626858, zavádza tieto zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie, v ktorých definuje základné princípy zhromažďovania, spracovania a odstránenia osobných údajov.

Tieto zásady súborov cookie sa vzťahujú na používanie súborov cookie a ďalších internetových technológií rovnako ako spracovanie osobných údajov prostredníctvom týchto technológií, ktoré sa používajú na oficiálnych stránkach propagačnej akcie (ďalej len „akcia“) spoločnosti PEPCO „Inšpirácie PEPCO“ označovaných ako „služba“ alebo „webové stránky“. Prevádzkovateľom webových stránok je spoločnosť PEPCOSlovakia s.r.o.

Tieto zásady vás informujú o nasledujúcom:

 • o internetových technológiách použitých na webových stránkach;
 • o údajoch, ktoré spracovávame;
 • o prostriedkoch a účele, pre ktoré údaje používame a spracovávame;
 • o subjektoch a miestach, do ktorých údaje prenášame.

Prevádzkovateľom osobných údajov spracovávaných na adrese www.inspiracie.pepco.sk je PEPCO Slovakia s.r.o. (ďalej len „PEPCO“).

Adresa: PEPCO Slovakia s.r.o., sídlo: Nevädzova 6, 821 01 Bratislava

Web: www.inspiracie.pepco.sk

Kontaktné údaje na inšpektora ochrany údajov PEPCO:

E-mail: iodo@pepco.eu

Adresa: PEPCO Slovakia s.r.o., sídlo: Nevädzova 6, 821 01 Bratislava

Používané súbory cookie a internetové technológie

1. Súbory cookie

Súbory cookie sú údaje IT, najmä textové súbory uložené v koncovom zariadení používateľa služby (napr. počítač, tablet, smartfón) a určené na využívanie služby.

Súbory cookie nie sú škodlivé ani používateľom ani ich zariadením a nemajú tiež nepriaznivý dopad na ich činnosť. Nespôsobí ani žiadne zmeny konfigurácie v koncových zariadeniach ani v softvéri v nich nainštalovaných.

2. Typy súborov cookie používaných službou

S ohľadom na platnosť súborov cookie a ďalších technológií rozlišuje služba dva základné typy súborov cookie: relačné a trvalé. Relačné súbory cookie sú dočasné súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa, kým sa používateľ neodhlási z webu alebo nevypne softvér (webový prehliadač). Trvalé súbory cookie sú uložené v koncovom zariadení používateľa v čase zadanom v parametroch súborov cookie (súbory cookie môžu byť v zariadení používateľa uložené rôzne dlho, napríklad počas trvania relácie alebo v nastavenom čase platnosti) alebo kým ich používateľ neodstráni.

S ohľadom na účel, ktorému slúži, používa služba nasledujúce súbory cookie:

 • Analytické/výkonnostné súbory cookie umožňujúce zber informácií o vzoroch prechádzania, ktoré nám pomôžu pochopiť, ako sa naše webové stránky používajú, alebo umožňujú naše webové stránky prispôsobiť. Tieto súbory cookie nám umožňujú sledovať návštevy a zdroje odkazov, aby sme mohli merať a zlepšovať výkon našich stránok. Pomáhajú nám určiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a zistiť, ako sa návštevníci po stránkach pohybujú. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú agregované, a teda anonymné. Pokiaľ tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste naše stránky navštívili, a nebudeme môcť sledovať ich výkon. Bez týchto súborov cookie nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie.

ZOZNAM

Názov hostiteľa

Názov súboru cookie

Koniec platnosti

Typ

1. strana /3.strana

Google analytics

_ga

2 roky

analytická /trvalá

Google Inc.

Google analytics

_gat_gtag_UA_121790386_1

1 deň

analytická /trvalá

Google Inc.

Google analytics

_gid

1 deň

analytická /trvalá

Google Inc.

Pretože používame službu Google Analytics, môžu byť údaje zo súborov uvedených v tabuľke vyššie prenesené mimo Európskeho hospodárskeho priestoru v súlade so štandardmi zabezpečenia poskytovanými službou Google Analytics.

 • Funkčné súbory cookie, ktoré sa používajú na „zapamätanie“ nastavení vybraných používateľom a na prispôsobenie používateľského rozhrania, napríklad vybraného jazyka alebo oblasti, veľkosti písma, vzhľadu stránky a pod. Cieľom týchto súborov cookie je umožniť používateľom používať naše stránky spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje ich osobným preferenciám na základe nastavení z ich predchádzajúcej návštevy. Pokiaľ používateľ neposkytne (odoberie) súhlas s používaním týchto súborov cookie, niektoré funkcie webu nemusia fungovať správne.

Zoznam

Názov hostiteľa Názov súboru cookie Koniec platosti Typ 1. strana /3. strana
PEPCO Cookies_closed 1 rok funkčné /trvalé 1. strana
Miestne úložisko Config neobmedzené funkčné /trvalé 1. strana
IndexedDB PEPCO neobmedzené funkčné /trvalé 1. strana
IndexedDB fcm_token_details_db neobmedzené funkčné /trvalé 1. strana
IndexedDB fcm_vapid_details_db neobmedzené funkčné /trvalé 1. strana

Pripomíname, že v závislosti od použitého webového prehliadača alebo mobilnej aplikácie sa typ a počet súborov cookie môže líšiť.

Pri prístupe k našej službe sú údaje z koncového zariadenia spracované automatizovanými prostriedkami v súvislosti s ich aktiváciou alebo aktivitou na webe, čo umožňuje prevádzkovateľovi ako prevádzkovateľovi údajov posudzovať určité faktory týkajúce sa fyzických osôb, aby mohol predvídať ich budúce správanie analyzovaním ich súčasného správania, no bez prijímania dôležitých rozhodnutí týkajúcich sa používateľov (profilovanie).

Rozsah súhlasu

Vyjadrením súhlasu s používaním našich služieb a súborov cookie súhlasíte so zhromažďovaním údajov a ich analýzou automatizovanými prostriedkami vrátane profilovania a súborov cookie tak, aby bolo možné lepšie prispôsobiť inzeráty zobrazené na webových stránkach podľa vašich preferencií. Vaše údaje budú spracovávané na štatistické a analytické účely.

Pravidlá

Pri spracovaní osobných údajov používateľov dodržujeme všetky pravidlá stanovené v GDPR a ZOOÚ vrátane nasledujúceho:

 • Údaje spracovávame v súlade so zákonom, s ohľadom na presnosť, korektnosť a priehľadnosť spracovania.
 • Spracovávame iba také údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu uvedeného v predchádzajúcom oddiele.
 • Zaručujeme integritu a dôvernosť údajov získaných od používateľov.
 • Údaje zhromaždené na základe súhlasu sú uchovávané v čase stanovenom vo vyššie uvedených tabuľkách. Súbory cookie môžete kedykoľvek z vášho prehliadača odstrániť a zablokovať možnosť ich opätovnej inštalácie zmenou nastavení prehliadača. Uvedomte si však, že pokiaľ to urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie webových stránok. Súbory cookie umožňujú prijímať lepšie personalizované reklamy. Zakázanie súborov cookie môže ovplyvniť spôsob zobrazovania našich webových stránok v prehliadači.

Zvláštne pravidlá pre spracovanie súborov cookie

 • Súbory cookie sú uložené v čase stanovenom v parametroch súboru cookie alebo kým nie sú odstránené používateľom.
 • Aby mohol prevádzkovateľ webových stránok odhaľovať roboty a zneužívanie služieb prevádzkovateľa a aby mohl zaisťovať štatistické merania a zlepšovanie služieb, ktoré zaručia vysokú kvalitu jeho služieb, je nevyhnutné spracovávať osobné údaje. Pokiaľ by vaše osobné údaje neboli na tieto účely zhromažďované, mohlo by to znemožniť správne poskytovanie služieb.
 • Súbory cookie sú spracovávané vo forme, ktorá neumožňuje jednoduchú identifikáciu používateľa analytickými tímami (adresy IP sú šifrované).
 • Súbory cookie môžu byť umiestnené na webových stránkach prevádzkovateľa alebo tretích strán, s ktorými prevádzkovateľ spolupracuje.
 • Údaje získané zo súborov cookie môžu byť sprístupnené kategóriám príjemcov, ako sú poskytovatelia služieb IT alebo marketingové agentúry. Tieto subjekty však spracovávajú údaje na základe rámca zmluvy s prevádzkovateľom údajov a výhradne podľa pokynov prevádzkovateľa. Vaše údaje môžu byť sprístupnené aj subjektom oprávneným ich získať podľa platného práva, napríklad donucovacími orgánmi, pokiaľ daný orgán predloží príslušnú žiadosť podľa príslušného právneho základu (napr. na účely prebiehajúceho trestného konania).
 • Ďalšie informácie o súboroch cookie a ďalších technológiách sledovania vrátane spôsobov ich zakázania možno nájsť na webe https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk
 • Používateľ môže zakázať jednotlivých inzerentov pomocou histórie hľadania na poskytovanie online behaviorálnej reklamy na stránke http://www.youronlinechoices.com/sk/
 • V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov z našej strany máte nasledujúce práva:
  • právo na prístup k vašim dátam vrátane získania ich kópie,
  • právo na odstránenie vašich údajov,
  • právo na výmaz (v špecifických prípadoch),
  • právo podať sťažnosť na dozornom orgáne pre ochranu údajov,
  • právo na obmedzenie spracovania.
 • V rozsahu, v akom sú vaše údaje spracovávané podľa vášho súhlasu alebo ako súčasť poskytovanej služby (údaje sú nevyhnutné pre poskytovanie služieb), navyše môžete vykonávať nasledujúce práva:
  • Právo odvolať súhlas s rozsahom, v ktorom sú údaje spracovávané na takom základe.
  • Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
  • Právo na prenositeľnosť údajov, teda získanie vašich osobných údajov od prevádzkovateľa údajov v štruktúrovanej, bežne používanej a v strojovo čitateľnej podobe. Tieto údaje môžete poskytnúť inému prevádzkovateľovi údajov.

V záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov sa používateľ môže obrátiť na inšpektora ochrany údajov prostredníctvom e-mailu: iodo@pepco.eu.

V prípade narušenia ochrany údajov máte právo podať sťažnosť u vedúceho úradu pre ochranu osobných údajov.

 

Posledná aktualizácia: 4. 9. 2018