Pravidlá

"Inšpirácie PEPCO"

Pravidlá propagačnej akcie

 

Odsek 1

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto pravidlá (ďalej pravidlá) stanovujú zmluvné podmienky, ktorými sa riadi propagačná akcia "Inšpirácie PEPCO" (ďalej akcia).

2. Akciu usporadúva spoločnosť Testardo Gram Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, ul. Prosta 51, 00-838 Varšava, zapísaná v obchodnom registri vnútroštátneho súdneho registra na Okresnom súde pre hlavné mesto Varšavu, 12. obchodného oddelenia vnútroštátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000045424, NIP (DIČ) 5260213907, REGON (IČO) 002027411, so základným kapitálom 2 250 000,00 PLN (slovami: dva milióny dvestopäťdesiattisíc zlotých nula grošov) (ďalej usporiadateľ), konajúci v mene spoločnosti PEPCO Poland Sp. z o.o. so sídlom v Poznani, ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznaň, zapísanej v obchodnom registri vnútroštátneho súdneho registra okresného súdu v Poznani - Nové Mesto a Wilda v Poznani, 8. obchodného oddelenia vnútroštátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000111962, NIP 7822131157, REGON 639669292, so základným imaním 27 000 000,00 PLN (slovami: dvadsaťsedem miliónov zlotých nula grošov) (ďalej PEPCO).

3. Usporiadateľ berie na vedomie, že akcia nie je tombola, stávka, propagačná lotéria ani akákoľvek iná hazardná hra definovaná v zákone o hazardných hrách z 19. novembra 2009 3. (Zb. zákonov 2009, č. 09, položka 1540).

4. Ceny sú sponzorované spoločnosťou PEPCO.

5. Podrobné informácie o akcii je možné nájsť na webe www.inspiracie.pepco.sk,www.pepco.sk, na profile online sociálnej siete Facebook® dostupnom na:www.facebook.com/pepcosk (ďalej fanpage) a prostredníctvom reklamných príspevkov, ktoré propagujú "PEPCO Inšpirácie". Pravidlá súťaže budú k dispozícii na weboch www.inspiracie.pepco.sk a www.pepco.sk.

Odsek 2

Trvanie akcie

1. Akcia sa začína 8. augusta 2018 a pokračuje až do ukončenia usporiadateľom.Informácie o ukončení akcie budú zverejnené na webe www.inspiracie.pepco.sk.

2. Akcia bude realizovaná v Slovenskej republike.

Odsek 3

Pravidlá akcie

1.

1. Akcia je určená pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky: (a) osoby, ktoré sú rezidentmi Slovenskej republiky; (b) osoby, ktoré sú spotrebitelia v zmysle článku 221 poľského Občianskeho zákonníka z 23. apríla 1964 (zákon z roku 1964, č. 16 položka 93) (ďalej Občiansky zákonník); (c) osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov a majú plné oprávnenie na vykonávanie zákonných transakcií podľa všeobecne platných právnych predpisov; (d) osoby, ktoré sú slovenskými štátnymi príslušníkmi (ďalej účastníci).

2. Osoby zamestnané usporiadateľom alebo PEPCO, prípadne spoločnosťami skupiny PEPCO v Slovenskej republike, či už v pracovnom pomere, alebo podľa inej občianskoprávnej zmluvy, alebo členovia ich rodín, nie sú spôsobilé na účasť na akcii. Rodinnými príslušníkmi zamestnancov sa rozumejú predkovia, potomkovia, manželia, súrodenci, spolubývajúce osoby, osvojené osoby a osvojitelia.

3. Účasť na akcii je dobrovoľná.

4. Ak chce sa účastník zapojiť do akcie, musí vykonať jeden z nižšie uvedených postupov:

(i) Účastníci musia spĺňať všetky nasledujúce podmienky:

a. mať overený, individuálny a aktívny účet v jednej z nasledujúcich služieb: Facebook®, Instagram® alebo Twitter® (ďalej súhrnne služby a jednotlivo služba), obsahujúci pravdivé údaje týkajúce sa účastníka;

b. udeliť súhlas na prístup k verejným informáciám dostupným na profile účastníka pomocou jednej zo služieb;

c. nahrať do profilu v jednej zo služieb fotografiu alebo video (ďalej projekt) zobrazujúce nápad na použitie produktov PEPCO a označiť ich hashtagom#inspiraciepepco . Projekt môže zobraziť iba snímku účastníka alebo dieťaťa mladšieho ako 16 rokov, ak je účastník ich štatutárnym/zákonným zástupcom (ďalej dieťa).

d. prijať pravidlá a súhlasiť so spracovaním osobných údajov účastníka, napríklad: používateľského mena použitého na účely služby alebo mena a priezviska, snímky účastníka alebo dieťaťa (pokiaľ je zapojené do projektu) a tiež so zverejnením projektu a použitím snímky účastníka alebo dieťaťa (pokiaľ je zapojené do projektu) poskytnutím súhlasnej odpovede na komentár pridaný usporiadateľom projektu do projektu, ktorého šablóna je pripojená ako Dodatok 1.

alebo

(ii) Podaním prihlášky do akcie prostredníctvom odoslania vyplneného formulára žiadosti, ktorý je k dispozícii na webe: www.inspiracie.pepco.sk (ďalej formulár), ktorého šablóna je pripojená ako Dodatok 2. Na účasť na akcii, ako je opísané vyššie, je účastník povinný odoslať formulár projektu a vyjadriť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ako sú: meno, priezvisko, e-mailová adresa, snímka účastníka alebo dieťaťa (pokiaľ je zapojené do projektu) a tiež so zverejnením projektu a použitím snímky účastníka alebo dieťaťa (pokiaľ je zapojené do projektu).

1.

5. Každý účastník sa do akcie môže zapojiť viac než raz a predložiť ľubovoľný počet projektov. Cenu uvedenú v odseku 5 je však možné získať iba raz.

6. Účastníci sa môžu do akcie zapojiť iba osobne. Je najmä neprijateľné vytvárať osobné účty v službách, ktoré využívajú osobné údaje tretích strán, a zapájať sa do akcie v menom týchto tretích strán.

7. Projekt nesmie zahŕňať žiadny obsah, ktorý je považovaný za urážlivý alebo obscénny. Projekt musí byť prejavom pôvodnej práce účastníka a nesmie porušovať práva tretích strán ani porušovať všeobecne platné zákony. Pokiaľ projekt porušuje práva tretích strán vrátane autorského práva alebo práva na ochranné známky loga, priemyselné vzory a ďalšie značky duševného vlastníctva, je nevhodný, urážlivý, vulgárny alebo inak porušuje dobré mravy, náboženské cítenie alebo zobrazuje obsah všeobecne považovaný za zavrhnutiahodný alebo neprijateľný, a tiež pokiaľ projekt zahŕňa obsah, ktorý propaguje konkurentov PEPCO alebo výrobky konkurentov PEPCO, vyhradzuje si usporiadateľ právo odmietnuť prijatie takého projektu, i keď je predložený spôsobom uvedeným v pravidlách.

8. Pokiaľ sa zistí, že došlo k porušeniu pravidiel, usporiadateľ môže účastníka z akcie okamžite vylúčiť.

9. Usporiadateľ nie je zodpovedný za akékoľvek poruchy v prevádzke telekomunikačných spojení, serverov, rozhraní, prehliadačov, platforiem služieb, s výnimkou úmyselného protiprávneho konania usporiadateľa.

10. Účastníkom akcie nebudú vrátené žiadne náklady ani iné nimi vynaložené výdavky. Účastník nezískava právo na cenu iba za účasť na akcii.

11. Označením snímky alebo videa hashtagom #inspiraciepepco alebo jeho zaslaním pomocou formulára a splnením ostatných podmienok uvedených vyššie sa daná snímka alebo video stáva projektom a osoba, ktorá ho predložila, sa stáva účastníkom akcie. Týmto spôsobom účastník takisto plne prijíma tieto pravidlá a súhlasí s ich dodržiavaním.

12. Účastník súhlasí s príjmom komentárov vložených usporiadateľom podľa dodatkov 1 a 3 nižšie pod projektom a s príjmom e-mailových správ podľa dodatku 4, tieto správy nebudú považované predovšetkým za obchodné informácie.

13. Každý účastník okrem toho prijatím pravidiel potvrdzuje, že: (a) plne zbavuje všetky služby akejkoľvek zodpovednosti; (b) akcia nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, schvaľovaná, spravovaná ani inak spojená s niektorou zo služieb.

14. Služby nebudú niesť za akciu zodpovednosť. Všetky otázky, pripomienky a sťažnosti týkajúce sa akcie je nutné smerovať iba na usporiadateľa, a nie na iné osoby. Najmä by nemali byť zasielané vlastníkom ani správcom služieb.

Odsek 4

Pravidlá pre udelenie titulu Inšpirácia týždňa

1. Projekty nahrané do jednotlivých služieb alebo odoslané prostredníctvom formulára každý týždeň v období trvania akcie od pondelka 00:00 do nedele 23:59 hod. sú zaradené medzi spôsobilé projekty v danom týždni.

2. Takto rozdelené projekty potom editor usporiadateľa vyhodnotí na základe princípu nestrannosti. Kritériami pre hodnotenie sú kreativita a estetika. Editor usporiadateľa vyberie v období trvania akcie jeden projekt v každom týždni, ktorý získa titul "Inšpirácia týždňa".

3. Editor je oprávnený uplatniť ďalšie hodnotiace kritériá, ktoré odrážajú zvláštnu povahu projektov. Editor usporiadateľa vyhodnocuje projekty bez znalosti osobných údajov ich autorov. Pokiaľ nastanú okolnosti, keď môže byť nestrannosť editorovho hodnotenia spochybnená, je editor povinný zdržať sa hodnotenia daného projektu.

4. Účastník, ktorý predložil projekt spôsobom spresneným v: (i) odseku 3.4 (i) pravidiel a ktorého projekt získal titul "Inšpirácia týždňa", dostane komentár pod svojím projektom, ktorého šablóna je k pravidlám pripojená ako Dodatok 3; (ii) odseku 3.4 (ii) pravidiel, a ktorého projekt získal titul "Inšpirácia týždňa", dostane e-mail, ktorého šablóna je k pravidlám pripojená ako Dodatok 4. Účastník, ktorého projekt získa titul "Inšpirácia týždňa" a ktorý si praje získať cenu, musí poskytnúť osobné údaje nevyhnutné na odovzdanie ocenenia v súlade s informáciami získanými od usporiadateľa do 10 dní od prijatia správy. Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné. Pokiaľ však účastník nie je schopný tieto údaje poskytnúť v lehote uvedenej vyššie, stratí nárok na cenu.

5. Inšpirácia týždňa bude vyhlásená každý utorok v období trvania akcie na webewww.inspiracie.pepco.sk a na fanpage ako samostatný príspevok.

Odsek 5

Ceny

1. Účastník, ktorého projekt získa titul "Inšpirácia týždňa" (ďalej víťaz) je oprávnený získať cenu v podobe nákupnej poukážky v hodnote 10 € v ktorejkoľvek zvolenej predajni PEPCO (ďalej cena).

2. Spolu s cenou poskytne usporiadateľ výhercovi ďalšiu peňažnú odmenu rovno 11,11 % hrubej hodnoty ceny. Usporiadateľ odpočíta od celkovej hodnoty ceny daň vo výške 10 % z jej hodnoty na základe paušálnej dane z príjmov platnej pre cenu podľa článku 30(1)(2) zákona o daniach z príjmov osôb a zaplatí sumu dane príslušnému finančnému úradu. Ceny budú doručené v súlade s platnými daňovými predpismi.

3. Cena bude odoslaná poštou doporučene na náklady usporiadateľa. Cena bude dodaná do 10 pracovných dní od chvíle, keď výherca odošle usporiadateľovi odpoveď na informácie prijaté od organizátora podľa odseku 4.4 pravidiel.

4. Pokiaľ organizátor zašle ďalšie otázky týkajúce sa doručenia ceny, výherca sa zaväzuje reagovať do 3 pracovných dní po prijatí správy alebo komentára od usporiadateľa.

5. Pokiaľ výherca nie je schopný poskytnúť údaje stanovené v Dodatku 3 alebo Dodatku 4 v lehote stanovenej v pravidlách, predpokladá sa, že sa účastník vzdal práva na cenu aj všetkých súvisiacich nárokov voči usporiadateľovi a PEPCO.

6. Usporiadateľ ani PEPCO neručia za správnosť a pravosť údajov účastníkov vrátane víťazov, vrátane neschopnosti ich kontaktovať alebo im doručiť ceny z dôvodov zapríčinených účastníkmi, najmä pokiaľ účastník neposkytol skutočnú adresu, na ktorú je možné cenu odoslať, ani neposkytol údaje uvedené v pravidlách, prípadne pokiaľ sú poskytnuté údaje neúplné alebo zastarané. V prípade, že je titul "Inšpirácia týždňa" udelený osobe, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v pravidlách, stráca táto osoba právo na výhru. Pokiaľ je táto skutočnosť zistená až po doručení ceny, príslušná osoba je povinná ju bez odkladu vrátiť.

7. Získané ceny nie je možné vymeniť za hotovosť.

8. Víťazi nesmú prevádzať právo na získanie ceny tretím stranám.

9. Ceny, ktoré neboli dodané ako súčasť akcie, zostávajú pod kontrolou usporiadateľa.

Odsek 6

Publikácia inšpirácie

1. Účastník projektu súhlasí so zverejnením svojho projektu a svojej snímky alebo snímky dieťaťa (pokiaľ je zapojené do projektu) na webových stránkachwww.inspiracie.pepco.sk spolu s nasledujúcimi údajmi: prezývka používaná účastníkom v jednej zo služieb alebo meno a priezvisko účastníka a popis daného projektu.

2. Udelením súhlasu s vyššie uvedeným súhlasí účastník s bezplatným zverejnením svojej snímky alebo snímky dieťaťa (pokiaľ je zapojené do projektu) zahrnutého do projektu. Súhlas sa týka zverejnenia projektu celkom alebo sčasti, bez obmedzenia, usporiadateľom a PEPCO na účely súvisiace s organizáciou akcie prostredníctvom šírenia projektu. Účastník zároveň súhlasí s použitím svojej snímky alebo snímky dieťaťa (pokiaľ je zapojené do projektu) zahrnutého do projektu tak usporiadateľom a PEPCO, ako aj osobami nimi poverenými na účely súvisiace s usporadúvaním akcie. Vyššie uvedený súhlas platí aj pre zverejnenie snímky v tlači a na internete. Udelením vyššie uvedeného súhlasu sa účastník vzdáva všetkých nárokov, tak teraz, ako aj do budúcnosti, najmä pohľadávok voči usporiadateľovi alebo PEPCO za poplatky s použitím vyššie uvedených snímok pre vyššie uvedené účely.

3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo odstrániť časť popisu používateľa, zmeniť popis používateľa alebo pridať ďalšie popisy, s ktorými používateľ súhlasí.

4. Udelenie súhlasu so zverejnením projektu je dobrovoľné. Vyžaduje sa však v prípade účasti na akcii.

Odsek 7

Licencia

1. Pri vstupe do akcie účastník vyjadruje, že poskytuje PEPCO trvalú, bezplatnú, nevýhradnú, celosvetovú licencii vykonávať majetkové práva k projektu a na akýkoľvek účel a najmä na účel propagačnej činnosti vykonávanej PEPCO v nasledujúcich oblastiach použitia:

a. zhotovenie a reprodukcia: kopírovanie pomocou akejkoľvek technológie vrátane použitia magnetického záznamu, fotografickej, audiovizuálnej, digitálnej, optickej, tlačovej a výpočtovej techniky, bez ohľadu na formát záznamu a média, veľkosť, formu, technológiu, väzbu, typ a spôsob distribúcie alebo sprístupnenie verejnosti;

b. zadanie do pamäte počítača, dočasný aj trvalý záznam a zhotovenie kópií týchto záznamov; archivácia záznamov;

c. zadanie do informačných a komunikačných technológií a sietí a iných spôsobov prenosu dát, teda SMS, MMS a pod., a interaktívna komunikácia;

d. zadanie do multimediálnych sietí vrátane internetu a mobilných telefónnych sietí;

e. prenos pomocou informačných technológií a telekomunikačných prostriedkov pre prenos obrazu.

2. Účastník súhlasí s tým, že PEPCO môže používať jeho meno a priezvisko alebo prezývku pri publikovaní projektov spôsobom opísaným v oddiele 6 pravidiel a tiež na výber titulu "Inšpirácia týždňa" a na zverejnenie výsledkov akcie.

3. PEPCO získava zadarmo, autorské práva na projekt vyžrebovaných výhercov podľa článku 921(3) Občianskeho zákonníka, a to v rozsahu uvedenom v odseku 7.1.

4. Účastník neodvolateľne a bezpodmienečne súhlasí s uplatňovaním a poskytnutím odvodených práv k oceneným projektom pre oblasti použitia uvedené v odseku 7.1 vrátane začlenenia, celkom alebo sčasti, podľa uváženia PEPCO, do iného diela, vrátane výtvarného umenia, audiovizuálneho, multimediálneho či zvukového diela alebo v kombinácii s takým dielom a jeho verejným šírením v oblastiach použitia uvedených v odseku 7.1, prípadne iného začlenenia alebo v kombinácii s dielom alebo výtvorom iným než dielo definované v článku 1(1) a článku 1(2)(1) autorského zákona.

5. Účastník akcie sa vzdáva akéhokoľvek poplatku za využívanie projektu, predovšetkým poplatku za zverejnenie projektu na webových stránkach, fanpage a pre projekt, ktorý by bol inak sprístupnený verejnosti.

6. Účastník sa zaväzuje, že pokiaľ budú voči PEPCO alebo usporiadateľovi vznesené nároky tretích strán za porušenie autorských práv tretích strán v rámci projektu, zapojí sa účastník ihneď do daného prípadu namiesto alebo vedľa PEPCO alebo usporiadateľa ako vedľajší účastník. Účastník uhradí PEPCO alebo usporiadateľovi všetky výdavky týkajúce sa sporu vrátane nákladov na právne zastúpenie a nákladov udelených konečným súdnym rozhodnutím bez možnosti odvolania. Pokiaľ sú vznesené nároky uvedené vyššie, PEPCO alebo usporiadateľ musí neodkladne informovať účastníka na adrese poskytnutej účastníkom a zapojiť ho do daného prípadu.

Odsek 8

Ochrana osobných údajov

1.

1. PEPCO je prevádzkovateľom osobných údajov poskytnutých účastníkmi akcie.

2. PEPCO spracováva osobné údaje na účely súvisiace s realizáciou akcie, napríklad prezývku/meno a priezvisko účastníka akcie, ktoré sú použité v jednej zo služieb, e-mailovú adresu a snímku účastníka alebo dieťaťa (pokiaľ je zapojené do projektu). Spracovanie údajov účastníka akcie je založené na súhlase účastníka so spracovaním osobných údajov udelenému usporiadateľovi vo formulári alebo vyjadreného kladnou odpoveďou na komentár pripojený ako Dodatok 1. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Vyžaduje sa však v prípade účasti na akcii a prijatia ceny.

3. U víťazov PEPCO tiež spracováva nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, ulica, číslo domu a bytu, PSČ, mesto, rodné číslo, e-mailová adresa. Tieto osobné údaje sú spracovávané s cieľom udelenia ceny a plnenia daňových povinností. Základom pre spracovanie údajov sú ustanovenia právnych predpisov a plnenia právnych záväzkov prevádzkovateľa. Účastníci vyjadrujú súhlas so spracovaním týchto údajov odoslaním správy s vyššie uvedenými údajmi podľa dodatku 3 alebo 4 k e-mailom uvedeným v odseku 4.5. I keď je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné, je predpokladom pre získanie výhry.

4. Účastník má právo na prístup k spracovávaným osobným údajom a na ich opravu a obmedzenie ich spracovania. Účastník má právo na výmaz údajov. Také vymazanie alebo požiadavka na vymazanie osobných údajov pred ukončením akcie však bude mať za následok vyradenie účastníka z účasti na akcii. Účastník má tiež právo vzniesť proti ďalšiemu spracovaniu svojich osobných údajov námietky a zrušiť súhlas so spracovaním údajov, pokiaľ ho už udelil. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Účastník má právo na prenositeľnosť údajov.

5. Údaje účastníka budú uchovávané v čase nevyhnutnom na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov, na splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení právnych predpisov a na ochranu proti možným nárokom. Údaje účastníkov, ktorí nevyhrali, nebudú uchovávané dlhšie než počas troch rokov obmedzenia nárokov[1] od posledného zaslania projektu účastníka do akcie. Obdobie uchovávania dát víťazov nepresiahne 5 rokov od konca roku, v ktorom bola cena víťazovi udelená. PEPCO sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť osobných údajov poskytnutých účastníkom. Údaje sú chránené proti neoprávnenému prístupu.

6. Účastník má právo podať sťažnosť na orgáne dozoru, teda u vedúceho úradu pre ochranu osobných údajov.

7. PEPCO vyhlasuje, že osobné údaje sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, rovnako ako pri zákone o ochrane osobných údajov z 10. mája 2018 (zákon č. 2018, položka 1000).

8. Na účely správy akcie bolo spracovanie osobných údajov účastníkov zverené spoločnosti Testardo Gram Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave a poskytovateľovi služieb kuriéra, ktoré sú zaviazané PEPCO alebo usporiadateľovi prostredníctvom zodpovedajúcich zmlúv, pre rovnaké účely, pre ktoré boli údaje zhromaždené, teda na kontaktovanie účastníka a doručenie výhry na základe súhlasu účastníka, ako aj na ochranu voči nárokom účastníkov akcie alebo tretích strán, na zvažovanie sťažností a splnenie právnych povinností prevádzkovateľa. Medzi príjemcov údajov môžu patriť tiež spolupracovníci PEPCO, osoby poverené PEPCO, subjekty spracovávajúce údaje v mene prevádzkovateľa a osoby oprávnené na prístup k údajom podľa platných zákonov. Osobné údaje účastníka nebudú odovzdané do tretej krajiny ani žiadnej medzinárodnej organizácii.

9. V záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov sa účastník môže obrátiť na inšpektora ochrany údajov prostredníctvom e-mailuiodo@PEPCO.eu.

Odsek 9

Sťažnosti

1.

1. Všetky sťažnosti súvisiace s projektom je nutné podať písomne doporučene poštou alebo kuriérom na adresu organizátora (ul. Prosta 51, 00-838 Varšava) s poznámkou "PEPCO Akcia" do 14 dní od vyhlásenia "Inšpirácie týždňa", v týždni, v ktorom sa účastník podávajúci sťažnosť zapojil do akcie. Neskoršie sťažnosti nemajú právne účinky.

2. Sťažnosť musí obsahovať: meno a priezvisko účastníka a adresu, na ktorú má byť odoslaná odpoveď organizátora, dôvod sťažnosti a obsah požiadavky.

3. Sťažnosti sú posudzované na základe pravidiel a všeobecne platných zákonov Poľskej republiky.

4. Usporiadateľ sa bude sťažnosťami zaoberať do 7 dní od ich prijatia.

5. Usporiadateľ oznámi účastníkovi spôsob riešenia sťažnosti poštou.

6. Odvolanie na postup vybavovania sťažností je dobrovoľné a nie je podmienkou na riešenie týchto nárokov na súde.

7. Usporiadateľ, PEPCO a účastníci budú vynakladať úsilie pri vyriešení prostredníctvom priateľského rokovania o všetkých sporoch vzniknutých na základe pravidiel alebo vzťahujúcich sa na organizáciu projektu. Spory, ktoré nebudú vyriešené zmierom ani po vynaložení úsilia, budú vyriešené súdne.

Odsek 10

Rôzne

1. Bez ohľadu na ustanovenia pravidiel môže usporiadateľ pozmeniť pravidlá z oprávneného dôvodu, napríklad:

1.

a. odstránenie nejasností týkajúcich sa výkladu ustanovení pravidiel;

b. zjednodušenie zásady správy akcie;

c. zavedenie ďalších cien, ktoré je možné v rámci akcie udeliť;

d. prevencia zneužitia či iného porušenia týchto pravidiel; e. zmena všeobecne platných zákonov, ktoré majú priamy vplyv na pravidlá.

1.

2. Táto pravidlá nie je možné meniť pri základných povinnostiach usporiadateľa, najmä pri povinnosti doručiť ceny, ani nemôžu ovplyvniť práva účastníkov nadobudnuté pred zmenou pravidiel.

3. Pravidlá sú k dispozícii na nahliadnutie v kancelárii prevádzkovateľa a na webe http://inspiracie.pepco.sk/.

4. Pokiaľ pravidlá nestanovujú inak, sú všetky náklady spojené so zapojením účastníka do akcie vrátane poplatkov za prístup na internet, účtované účastníkovi akcie.

5. Tieto pravidlá začínajú platiť od dátumu spustenia akcie.

Dodatok 1 Komentár organizátora

Pokiaľ sa chcete zapojiť do propagačnej akcie s názvom Inšpirácie PEPCO, odpovedzte, prosím, na tento komentár "Áno". V našom chápaní svojou správou súhlasíte, aby PEPCO spracovalo vašu prezývku alebo meno a priezvisko a snímku vás alebo vášho dieťaťa/zverenca, za ktoré nesiete rodičovskú zodpovednosť a ktoré nedosiahlo vek 16 rokov (ak je taká snímka súčasťou projektu) na účely vzťahujúce sa na účasť na akcii a na zverejnenie vášho projektu spolu so všetkými snímkami do neho začlenenými a opísanými na webe www.inspiracie.pepco.sk, a prijímate obsah týchto pravidiel. Odkaz na pravidlá akcie: www.inspiracie.pepco.sk/pravidla

Dodatok 2 Prihlasovací formulár

Uznávam, že som si prečítal(a) pravidlá propagačnej akcie s názvom "Inšpirácie PEPCO" dostupné na webe: www.inspiracie.pepco.sk/pravidla, ich ustanovenia prijímam bez výhrad a vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky pre účasť na tejto akcii.

Súhlasím so spracovaním nasledujúcich osobných údajov v súlade s pravidlami propagačnej akcie s názvom "Inšpirácie PEPCO", ktoré sú dostupné na webewww.inspiracie.pepco.sk/pravidla, a to:

1.

1.

1.

1. meno a priezvisko/prezývka,

2. e-mailová adresa,

3. snímky zahrnuté do projektu.

Vyjadrujem súhlas s použitím mojej snímky zahrnutej do projektu aj snímky môjho dieťaťa/zverenca, za ktorého mám rodičovskú zodpovednosť (ak je taká snímka súčasťou projektu), na účely týkajúce sa účasti na propagačnej akcii "Inšpirácie PEPCO" v súlade s propagačnou akciou "Inšpirácie PEPCO". Súčasne vyhlasujem, že projekt neobsahuje obrázok dieťaťa, ktoré nedosiahlo vek 16 rokov.

Pepco Slovakia s.r.o., so sídlom na Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, jeprevádzkovateľom vašich osobných údajov (ďalej prevádzkovateľ). V záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov sa účastník môže obrátiť na inšpektora ochrany údajov prostredníctvom e-mailu iodo@PEPCO.eu. Údaje budú spracované s cieľom umožniť organizátorom akcie PEPCO Inšpirácie, aby sme vás mohli kontaktovať a zaslať vám výhry na základe vášho súhlasu, ako aj na ochranu pred nárokmi účastníkov akcie alebo tretích strán, aby zvážila právnu povinnosť prevádzkovateľa, ktorá vyplýva okrem iného z článku 41(4) a článku 30(1)(2) zákona o daniach z príjmov osôb z 26. júla 1991 (Zbierka zákonov 2018, položka 200).

Dodatok 3 Komentár prevádzkovateľa účastníkovi, ktorého projekt získal titul "Inšpirácia týždňa"

Blahoželáme vám. Získali ste cenu "Inšpirácia týždňa". Uveďte, prosím, svoje osobné údaje na účely odoslania ceny vo svojom osobným odkaze alebo vo formulári uvedenom nižšie: "Súhlasím, aby Pepco Slovakia s.r.o. v súlade s pravidlami propagačnej akcie "Inšpirácie PEPCO" dostupnými na __________________________ spracovávala moje osobné údaje, ako napríklad: ___________ (meno), ____________ (priezvisko), ________ (ulica), ______________ (číslo domu a bytu), ___________ (PSČ), _____________ (mesto), _____________ (rodné číslo), ____________ (e-mailová adresa), s cieľom zaslania ceny a plnenia daňových povinností.

Dodatok 4 Komentár prevádzkovateľa účastníkovi, ktorého projekt získal titul "Inšpirácia týždňa"

Súhlasím, aby Pepco Slovakia s.r.o. v súlade s pravidlami propagačnej akcie "Inšpirácie PEPCO" dostupnými na __________________________ spracovávala moje nasledujúce osobné údaje:

Meno:

Priezvisko:

Ulica:

Číslo domu a bytu:

PSČ:

Mesto/obec:

Rodné číslo:

na účely doručenia ceny na moju adresu a plnenia daňových povinností.

Pepco Slovakia s.r.o., so sídlom na Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, jeprevádzkovateľom vašich osobných údajov (ďalej prevádzkovateľ).

V záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov sa účastník môže obrátiť na inšpektora ochrany údajov prostredníctvom e-mailu iodo@PEPCO.eu.

Údaje budú spracované s cieľom umožniť organizátorom akcie PEPCO Inšpirácie (ďalej akcia), aby sme vás mohli kontaktovať a zaslať vám výhry na základe vášho súhlasu, ako aj na ochranu pred nárokmi účastníkov akcie alebo tretích strán, aby zvážila právnu povinnosť prevádzkovateľa, ktorá vyplýva okrem iného z článku 41(4) a článku 30(1)(2) zákona o daniach z príjmov osôb z 26. júla 1991 (Zbierka zákonov 2018, položka 200).

[1] Premlčacia lehota sa končí posledným dňom kalendárneho roka.